absoluto, amputo, anacoluto, aqueduto, arguto, astuto, atributo, bismuto, bruto, charuto, chuto, cocuruto, computo, comuto, conduto, contributo, cornuto, debuto, degluto, deputo, desfruto, devoluto, diluto, diminuto, discuto, disputo, dissoluto, duto, ecoproduto, eletrocuto, enxuto, escorbuto, escuto, estatuto, executo, fajuto, fruto, gasoduto, guto, hirsuto, impoluto, imputo, inabsoluto, incuto, indiminuto, instituto, irresoluto, labuto, luto, manatuto, marabuto, matuto, minuto, oleoduto, percuto, permuto, perscruto, produto, prostituto, puto, recruto, rediscuto, reduto, refuto, reluto, repercuto, reputo, resoluto, salvo-conduto, semibruto, semiputo, soluto, sub-hirsuto, subatributo, subproduto, substituto, transmuto, tributo, usufruto, viaduto