2 Sílabas
bruto
chuto
duto
fruto
guto
luto
puto
3 Sílabas
amputo
arguto
astuto
bismuto
charuto
computo
comuto
conduto
cornuto
debuto
degluto
deputo
desfruto
diluto
discuto
disputo
enxuto
escuto
fajuto
hirsuto
imputo
incuto
labuto
matuto
minuto
percuto
permuto
perscruto
produto
recruto
reduto
refuto
reluto
reputo
soluto
transmuto
tributo
4 Sílabas
absoluto
aqueduto
atributo
cocuruto
contributo
devoluto
diminuto
dissoluto
escorbuto
estatuto
executo
gasoduto
impoluto
instituto
manatuto
marabuto
prostituto
rediscuto
repercuto
resoluto
semibruto
semiputo
sub-hirsuto
subproduto
substituto
usufruto
viaduto
5 Sílabas
anacoluto
ecoproduto
eletrocuto
inabsoluto
indiminuto
irresoluto
oleoduto
salvo-conduto
subatributo