2 Sílabas
bruto, chuto, duto, fruto, guto, luto, puto
3 Sílabas
amputo, arguto, astuto, bismuto, charuto, computo, comuto, conduto, cornuto, debuto, degluto, deputo, desfruto, diluto, discuto, disputo, enxuto, escuto, fajuto, hirsuto, imputo, incuto, labuto, matuto, minuto, percuto, permuto, perscruto, produto, recruto, reduto, refuto, reluto, reputo, soluto, transmuto, tributo
4 Sílabas
absoluto, aqueduto, atributo, cocuruto, contributo, devoluto, diminuto, dissoluto, escorbuto, estatuto, executo, gasoduto, impoluto, instituto, manatuto, marabuto, prostituto, rediscuto, repercuto, resoluto, semibruto, semiputo, sub-hirsuto, subproduto, substituto, usufruto, viaduto
5 Sílabas
anacoluto, ecoproduto, eletrocuto, inabsoluto, indiminuto, irresoluto, oleoduto, salvo-conduto, subatributo