acostumem, aprumem, arrumem, assumem, avolumem, betumem, consumem, costumem, defumem, desacostumem, desaprumem, emplumem, espumem, exumem, fumem, perfumem, presumem, rearrumem, reassumem, resumem, rumem