2 Sílabas
fumem
rumem
3 Sílabas
aprumem
arrumem
assumem
betumem
consumem
costumem
defumem
emplumem
espumem
exumem
perfumem
presumem
resumem
4 Sílabas
acostumem
avolumem
desaprumem
rearrumem
reassumem
5 Sílabas
desacostumem