abatedouro
absorvedouro
agouro
alouro
amarradouro
ancoradouro
antecoro
antissoro
atracadouro
atravessadouro
babadouro
bebedouro
besouro
calouro
chamadouro
choro
comedouro
coro
couro
decoro
defumadouro
desaforo
desembarcadouro
douro
duradouro
embarcadouro
entesouro
escoadouro
estouro
foro
fundeadouro
furadouro
goro
imorredouro
indecoro
lavadouro
logradouro
louro
matadouro
miradouro
mouro
namoro
nascedouro
ouro
paradouro
passadouro
pelouro
respiradouro
sangradouro
semilouro
soro
sorvedouro
suadouro
subcoro
sumidouro
surgidouro
tesouro
touro
varadouro
vassouro
vazadouro
vertedouro
vindouro