abatedouro, absorvedouro, agouro, alouro, amarradouro, ancoradouro, antecoro, antissoro, atracadouro, atravessadouro, babadouro, bebedouro, besouro, calouro, chamadouro, choro, comedouro, coro, couro, decoro, defumadouro, desaforo, desembarcadouro, douro, duradouro, embarcadouro, entesouro, escoadouro, estouro, foro, fundeadouro, furadouro, goro, imorredouro, indecoro, lavadouro, logradouro, louro, matadouro, miradouro, mouro, namoro, nascedouro, ouro, paradouro, passadouro, pelouro, respiradouro, sangradouro, semilouro, soro, sorvedouro, suadouro, subcoro, sumidouro, surgidouro, tesouro, touro, varadouro, vassouro, vazadouro, vertedouro, vindouro