antepostas, apostas, arrostas, bostas, compostas, contrapostas, contrapropostas, costas, crostas, decompostas, depostas, descompostas, desencostas, desgostas, dispostas, encostas, expostas, gostas, guarda-costas, impostas, indispostas, interpostas, justapostas, lagostas, opostas, postas, predispostas, pressupostas, propostas, quebra-costas, recostas, respostas, sobrepostas, superpostas, supostas, tostas, transpostas