aborto, absorto, aeroporto, anteporto, antiaborto, aporto, arquimorto, comporto, conforto, corto, deporto, desconforto, desentorto, desporto, entorto, exorto, exporto, heliporto, horto, importo, morto, nado-morto, natimorto, orto, porto, pró-aborto, reconforto, recorto, remorto, reporto, retorto, semimorto, suporto, torto, transporto