conformem, deformem, dormem, formem, informem, reformem, transformem