amorfo, antropomorfo, homeomorfo, homomorfo, isomorfo, polimorfo, rizomorfo