afronta, amedronta, aponta, apronta, confronta, conta, defronta, desafronta, desaponta, desconta, desmonta, desponta, monta, ponta, pronta, remonta, reponta, sobreponta, tonta