assomem, comem, consomem, cromem, desengomem, diplomem, domem, embromem, engomem, gentil-homem, homem, infra-homem, lobisomem, mulher-homem, pró-homem, retomem, semi-homem, sobre-homem, somem, sub-homem, super-homem, tomem