desenvolvo, devolvo, dissolvo, envolvo, evolvo, polvo, resolvo, revolvo, volvo