bois, depois, despois, dois, galois, ois, pois, sois