afofo, apostrofo, balofo, estofo, filosofo, fofo, mofo