abrocho
afrouxo
arrocho
brocho
carocho
chocho
cocho
coxo
debocho
desabrocho
frouxo
mocho
pintarroxo
roxo
ultrarroxo