2 Sílabas
robe, snobe, sobe
3 Sílabas
afobe, arrobe, englobe, engobe, esnobe