2 Sílabas
robe
snobe
sobe
3 Sílabas
afobe
arrobe
englobe
engobe
esnobe