absolvisto, admisto, alisto, antevisto, anticristo, assisto, avisto, bem-visto, benquisto, calisto, cisto, coexisto, conquisto, consisto, contristo, cristo, desisto, despisto, disto, entrevisto, equidisto, evaristo, existo, imprevisto, inexisto, insisto, invisto, isto, listo, malquisto, malvisto, misto, nisto, persisto, precavisto, previsto, pré-registo, quisto, reconquisto, registo, reinvisto, resisto, revisto, subsisto, visto, xisto