2 Sílabas
cismem
crismem
sismem
3 Sílabas
abismem
sofismem