2 Sílabas
cismem, crismem, sismem
3 Sílabas
abismem, sofismem