3 Sílabas
alinhem, aninhem, apinhem, caminhem, chapinhem, cozinhem, definhem, patinhem, sublinhem
4 Sílabas
acarinhem, adivinhem, apadrinhem, avizinhem, desalinhem, embainhem, encaminhem, engatinhem, espezinhem, esquadrinhem
5 Sílabas
desembainhem, desencaminhem