acarinhem, adivinhem, alinhem, aninhem, apadrinhem, apinhem, avizinhem, caminhem, chapinhem, cozinhem, definhem, desalinhem, desembainhem, desencaminhem, embainhem, encaminhem, engatinhem, espezinhem, esquadrinhem, patinhem, sublinhem