3 Sílabas
alinhem
aninhem
apinhem
caminhem
chapinhem
cozinhem
definhem
patinhem
sublinhem
4 Sílabas
acarinhem
adivinhem
apadrinhem
avizinhem
desalinhem
embainhem
encaminhem
engatinhem
espezinhem
esquadrinhem
5 Sílabas
desembainhem
desencaminhem