choraminguem, distinguem, extinguem, ginguem, pinguem, respinguem, vinguem, xinguem