2 Sílabas
limem, mimem, primem, rimem
3 Sílabas
amimem, animem, arrimem, comprimem, deprimem, dirimem, dizimem, encimem, estimem, eximem, exprimem, imprimem, intimem, lastimem, oprimem, redimem, reprimem, suprimem, ultimem, vitimem
4 Sílabas
aproximem, corredimem, desanimem, descomprimem, desoprimem, legitimem, reanimem, subestimem
5 Sílabas
superestimem