2 Sílabas
limem
mimem
primem
rimem
3 Sílabas
amimem
animem
arrimem
comprimem
deprimem
dirimem
dizimem
encimem
estimem
eximem
exprimem
imprimem
intimem
lastimem
oprimem
redimem
reprimem
suprimem
ultimem
vitimem
4 Sílabas
aproximem
corredimem
desanimem
descomprimem
desoprimem
legitimem
reanimem
subestimem
5 Sílabas
superestimem