2 Sílabas
brilhem, ilhem, pilhem, trilhem
3 Sílabas
cedilhem, dedilhem, empilhem, fervilhem, humilhem, ladrilhem, palmilhem, partilhem, perfilhem, polvilhem, pontilhem, rebrilhem, rendilhem
4 Sílabas
compartilhem, desempilhem, desvencilhem, engatilhem, esmerilhem, maravilhem