2 Sílabas
brilhem
ilhem
pilhem
trilhem
3 Sílabas
cedilhem
dedilhem
empilhem
fervilhem
humilhem
ladrilhem
palmilhem
partilhem
perfilhem
polvilhem
pontilhem
rebrilhem
rendilhem
4 Sílabas
compartilhem
desempilhem
desvencilhem
engatilhem
esmerilhem
maravilhem