2 Sílabas
devo, frevo, levo, nevo, trevo
3 Sílabas
atrevo, coevo, descrevo, elevo, enlevo, escrevo, inscrevo, longevo, prescrevo, primevo, relevo, sublevo, subscrevo, transcrevo
4 Sílabas
circunscrevo, reescrevo, sobrelevo, sobrescrevo
5 Sílabas
alto-relevo, baixo-relevo