2 Sílabas
devo
frevo
levo
nevo
trevo
3 Sílabas
atrevo
coevo
descrevo
elevo
enlevo
escrevo
inscrevo
longevo
prescrevo
primevo
relevo
sublevo
subscrevo
transcrevo
4 Sílabas
circunscrevo
reescrevo
sobrelevo
sobrescrevo
5 Sílabas
alto-relevo
baixo-relevo