abrenhem, desdenhem, desempenhem, desenhem, embrenhem, empenhem, ordenhem, redesenhem