3 Sílabas
abrenhem
desdenhem
desenhem
embrenhem
empenhem
ordenhem
4 Sílabas
desempenhem
redesenhem