3 Sílabas
abrenhem, desdenhem, desenhem, embrenhem, empenhem, ordenhem
4 Sílabas
desempenhem, redesenhem