algemem, blasfemem, cremem, espremem, extremem, fremem, gemem, premem, remem, temem, tremem