2 Sílabas
cremem
fremem
gemem
premem
remem
temem
tremem
3 Sílabas
algemem
blasfemem
espremem
extremem