aconselhem, ajoelhem, aparelhem, assemelhem, avermelhem, desaparelhem, destelhem, emparelhem, espelhem, grelhem, reaparelhem