2 Sílabas
cavem
cravem
gravem
lavem
travem
3 Sílabas
agravem
conchavem
depravem
desbravem
destravem
encravem
entravem
escavem
regravem
4 Sílabas
alinhavem
desagravem
desentravem