2 Sílabas
atam
batam
catam
datam
matam
tratam
3 Sílabas
abatam
acatam
combatam
constatam
contatam
contratam
debatam
delatam
desatam
destratam
difratam
dilatam
embatam
engatam
enlatam
formatam
maltratam
reatam
rebatam
refratam
relatam
rematam
resgatam
retratam
4 Sílabas
aclimatam
antedatam
apostatam
aquilatam
arrebatam
arrematam
candidatam
desbaratam
desempatam
malbaratam
reformatam