2 Sílabas
armem, carmem
3 Sílabas
alarmem, desarmem