acaçapo, apo, bate-papo, capo, derrapo, empapo, encapo, escapo, esfarrapo, esparadrapo, farrapo, fiapo, galapo, guapo, guardanapo, jenipapo, papo, rapo, sapo, solapo, sopapo, tapo, trapo