2 Sílabas
banhem, ganhem
3 Sílabas
apanhem, arranhem, assanhem, barganhem, entranhem, estanhem, estranhem
4 Sílabas
abocanhem, acompanhem, arrebanhem, arreganhem