2 Sílabas
banhem
ganhem
3 Sílabas
apanhem
arranhem
assanhem
barganhem
entranhem
estanhem
estranhem
4 Sílabas
abocanhem
acompanhem
arrebanhem
arreganhem