abanem, afanem, aplanem, atazanem, banem, danem, desenganem, emanem, empanem, engalanem, enganem, esganem, ganem, irmanem, nanem, planem, profanem, promanem, sanem, ufanem