2 Sílabas
amem
bramem
chamem
clamem
mamem
3 Sílabas
aclamem
declamem
derramem
difamem
exclamem
infamem
inflamem
proclamem
programem
reclamem
4 Sílabas
diagramem
embalsamem
reprogramem