2 Sílabas
calhem
falhem
malhem
ralhem
talhem
3 Sílabas
atalhem
batalhem
chocalhem
cisalhem
coalhem
detalhem
empalhem
encalhem
entalhem
espalhem
farfalhem
gargalhem
orvalhem
retalhem
trabalhem
4 Sílabas
abandalhem
abestalhem
agasalhem
amortalhem
atrapalhem
avacalhem
chacoalhem
desencalhem
embaralhem
emporcalhem
esbugalhem
escangalhem
esmigalhem
estraçalhem
5 Sílabas
desagasalhem