2 Sílabas
calhem, falhem, malhem, ralhem, talhem
3 Sílabas
atalhem, batalhem, chocalhem, cisalhem, coalhem, detalhem, empalhem, encalhem, entalhem, espalhem, farfalhem, gargalhem, orvalhem, retalhem, trabalhem
4 Sílabas
abandalhem, abestalhem, agasalhem, amortalhem, atrapalhem, avacalhem, chacoalhem, desencalhem, embaralhem, emporcalhem, esbugalhem, escangalhem, esmigalhem, estraçalhem
5 Sílabas
desagasalhem