2 Sílabas
brita, chita, cita, dita, fita, frita, gita, grita, guita, lita, muita, pita, quita, rita, sita, xiita, zita
3 Sílabas
abita, adita, admita, adstrita, aflita, agita, anita, apita, atrita, barita, bauxita, bendita, bonita, cabrita, capita, catita, circuita, cogita, compita, conscrita, constrita, contrita, credita, crepita, debita, demita, descrita, desdita, desquita, digita, dormita, edita, emita, ermita, escrita, estrita, evita, excita, finita, fortuita, grafita, granita, gratuita, gravita, guarita, habita, hesita, hussita, imita, incita, inscrita, irrita, levita, licita, limita, maldita, manita, marmita, medita, mesquita, milita, negrita, omita, palita, palpita, pepita, perita, permita, pirita, predita, prescrita, proscrita, rabita, rebita, recita, reflita, repita, restrita, roquita, saltita, samnita, sanita, sarita, saudita, semita, servita, subscrita, sunita, suscita, talita, tirita, tramita, transcrita, transita, transmita, visita, vomita
4 Sílabas
acredita, amonita, angelita, arrebita, azurita, benedita, caganita, capacita, carmelita, cenobita, circunscrita, coabita, comandita, contradita, debilita, decapita, delimita, deposita, dinamita, dolomita, eremita, erudita, espirita, esquisita, estrepita, exercita, exorbita, expedita, explicita, extradita, facilita, favorita, felicita, gabarita, habilita, hematita, inaudita, infinita, interdita, irrestrita, islamita, jesuíta, manuscrita, margarita, maronita, microlita, moscovita, necessita, palafita, parasita, pequenita, perafita, precipita, readmita, redigita, reedita, reescrita, regurgita, requisita, ressuscita, retransmita, sefardita, selenita, senhorita, sibarita, sobrescrita, sodomita, solicita, troglodita, uralita, urbanita
5 Sílabas
antissemita, arquilevita, arquimandrita, cassiterita, coeremita, cosmopolita, desabilita, hermafrodita, iemenita, inabilita, ismaelita, israelita, madianita, metropolita, possibilita, prestidigita, reabilita, vietnamita
6 Sílabas
antiespirita, antiparasita, impossibilita, pré-rafaelita, pró-israelita, sul-iemenita, sul-vietnamita
7 Sílabas
anti-israelita