2 Sílabas
brita
chita
cita
dita
fita
frita
gita
grita
guita
lita
muita
pita
quita
rita
sita
xiita
zita
3 Sílabas
abita
adita
admita
adstrita
aflita
agita
anita
apita
atrita
barita
bauxita
bendita
bonita
cabrita
capita
catita
circuita
cogita
compita
conscrita
constrita
contrita
credita
crepita
debita
demita
descrita
desdita
desquita
digita
dormita
edita
emita
ermita
escrita
estrita
evita
excita
finita
fortuita
grafita
granita
gratuita
gravita
guarita
habita
hesita
hussita
imita
incita
inscrita
irrita
levita
licita
limita
maldita
manita
marmita
medita
mesquita
milita
negrita
omita
palita
palpita
pepita
perita
permita
pirita
predita
prescrita
proscrita
rabita
rebita
recita
reflita
repita
restrita
roquita
saltita
samnita
sanita
sarita
saudita
semita
servita
subscrita
sunita
suscita
talita
tirita
tramita
transcrita
transita
transmita
visita
vomita
4 Sílabas
acredita
amonita
angelita
arrebita
azurita
benedita
caganita
capacita
carmelita
cenobita
circunscrita
coabita
comandita
contradita
debilita
decapita
delimita
deposita
dinamita
dolomita
eremita
erudita
espirita
esquisita
estrepita
exercita
exorbita
expedita
explicita
extradita
facilita
favorita
felicita
gabarita
habilita
hematita
inaudita
infinita
interdita
irrestrita
islamita
jesuíta
manuscrita
margarita
maronita
microlita
moscovita
necessita
palafita
parasita
pequenita
perafita
precipita
readmita
redigita
reedita
reescrita
regurgita
requisita
ressuscita
retransmita
sefardita
selenita
senhorita
sibarita
sobrescrita
sodomita
solicita
troglodita
uralita
urbanita
5 Sílabas
antissemita
arquilevita
arquimandrita
cassiterita
coeremita
cosmopolita
desabilita
hermafrodita
iemenita
inabilita
ismaelita
israelita
madianita
metropolita
possibilita
prestidigita, reabilita, vietnamita,
6 Sílabas
antiespirita, antiparasita, impossibilita, pré-rafaelita, pró-israelita, sul-iemenita, sul-vietnamita,
7 Sílabas
anti-israelita,